كليه حقوق اين نرم افزار براي شركت فرآزما پردازش محفوظ مي باشد. نسخه 6.4.0